Projekty UNIJNE

„Wdrożenie do oferty firmy DIJO BAKING Sp. z o.o. nowych produktów w postaci słodkich wypiekanych wrapów z dodatkiem do 20% słodkiej gęstej masy toffi lub czekoladowej”, POIR.03.02.01-02-0012/20

Założenia projektu: Przedmiotem projektu jest wdrożenie wyników prac badawczo-rozwojowych prowadzonych samodzielnie przez przedsiębiorstwo DIJO Baking Sp.z o.o. w zakresie produkcji całkowicie nowych produktów spożywczych w postaci słodkich wypiekanych placków (wrapów) zawierających do 20% słodkiej masy w cieście. Produkty będą charakteryzowały się prozdrowotnym i ekologicznym składem, obniżoną zawartością węglowodanów oraz dużą zawartością białka i błonnika pokarmowego.
Zakres rzeczowy projektu obejmuje rozbudowę posiadanej hali o magazyn i mroźnie oraz nabycie nowych środków trwałych, pozwalających na uruchomienie produkcji nowych wyrobów spożywczych. Pozwolą one na praktyczne i rynkowe wdrożenie objętych zgłoszeniem patentowym rozwiązań w zakresie produkcji nowego rodzaju wrapów, stanowiących uzupełnienie dotychczasowej oferty handlowej DIJO Baking Sp. z o.o. i odpowiedź na zapotrzebowanie klientów.

Projekt dofinansowany w ramach Programu Operacyjnego Inteligentny Rozwój, oś priorytetowa 3 Wsparcie innowacji w przedsiębiorstwach działanie 3.2 Wsparcie wdrożeń wyników prac B+R
Wartość projektu – 86 922 870,00PLN
Wkład Funduszu Europejskiego – 25 034 150,00 PLN
Okres realizacji projektu: 01.10.2012 r. – 31.12.2023 r.

Przeciwdziałanie negatywnym skutkom brexit przez Dijo Baking Sp. z o.o. poprzez zakup urządzeń do produkcji nowych produktów typu „dinner kit”, nr projektu PBAR.02.01.00-00-0202/23

Założenia projektu: Projekt dotyczy przeprowadzenia działań inwestycyjnych, mających na celu przeciwdziałanie negatywnym skutkom wystąpienia Zjednoczonego Królestwa z UE, które dotknęły Dijo Baking Sp. z o.o. Dzięki realizacji inwestycji w środki trwałe tj. zakup maszyny pakującej oraz systemu kompletowania i składania zestawów, możliwym jest wprowadzenie do oferty firmy nowych produktów typu dinner kit, dzięki czemu możliwe było zwiększenie konkurencyjności Beneficjneta na rynku producentów tortilli, zwiększenie wolumenów produkcji oraz pozyskanie nowych odbiorców na nowych i znanych już firmie rynkach.

Głównym celem projektu, który wpisuje się cel Programu Re_Open UK, jest podjęcie przez Dijo Baking Sp. z o.o. działań, efektem których będzie przeciwdziałanie negatywnym skutkom wystąpienia Zjednoczonego Królestwa z UE, które dotknęły przedsiębiorcę. Projekt zakłada rekompensatę za straty poniesione w wyniku brexit, których wynikiem była konieczność inwestycji w środki trwałe w postaci linii pakującej o wydajności do 120 opakowań na minutę oraz systemu kompletacji i składania zestawów, co pozwoliło na poszerzenie dotychczasowej oferty Beneficjenta i wprowadzenie nowego produktu -zestawu typu dinner kit.

Wartość projektu – 407 981,00 EUR
Wydatki kwalifikowalne – 331 570,00 EUR
Dofinasowanie – Środki wspólnotowe – 200 000,00 EUR

Projekt dofinansowany  w ramach Programu działań dotyczących wkładu finansowego z pobrexitowej rezerwy dostosowawczej w części przeznaczonej dla przedsiębiorców, zwanego dalej „Programem Re_Open UK” dla Działania nr 1: Wsparcie przedsiębiorstw niekorzystnie dotkniętych skutkami brexit

Okres realizacji projektu: 30.09.2021r. – 26.01.2023r.r.

Program Operacyjny Inteligentny Rozwój, oś priorytetowa: 3 Wsparcie innowacji w przedsiębiorstwach, działanie: 3.3 Wsparcie promocji oraz internacjonalizacji innowacyjnych przedsiębiorstw, poddziałanie: 3.3.3 Wsparcie MŚP w promocji marek produktowych – Go to Brand

Tytuł projektu: Rozwój eksportu HORECA SERVICE SP. Z O.O. – wypromowanie marki DIJO na rynkach międzynarodowych.

Cel projektu: promowanie produktów branży spożywczej, które mają szansę stać się markami rozpoznawalnymi na rynkach zagranicznych; wzrost konkurencyjności firmy oraz zwiększenie poziomu internacjonalizacji działalności gospodarczej.

Planowane efekty projektu:
– podpisanie kontraktów handlowych zagranicznych,
– wzrost przychodów ze sprzedaży produktów na eksport,
– wzrost przychodów ze sprzedaży produktów będących przedmiotem projektu.

Wartość projektu ogółem: 692 900.00 PLN
Wkład Funduszy Europejskich: 415 740.00 PLN
Beneficjent: HORECA SERVICE SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ

„Wdrożenie technologii wytwarzania bezglutenowych przekąsek wzbogaconych dodatkami o właściwościach prozdrowotnych”,  POIR.03.02.02-00-1400/18-00

Założenia projektu: Przedsięwzięcie  dotyczy wdrożenia innowacyjnej technologii wytwarzania bezglutenowych przekąsek o właściwościach prozdrowotnych, wzbogaconych w β-glukan, łuskę gryki, surowce warzywne oraz nasiona oleiste, co umożliwi zaoferowanie na międzynarodowym rynku znacząco ulepszonego produktu o cechach dotychczas niespotykanych, stanowiąc jednocześnie odpowiedź na potrzeby odbiorców docelowych. Celem Projektu jest wdrożenie własnej, innowacyjnej w skali międzynarodowej technologii, która umożliwi rozwój oferty produktowej Dijo Baking, poprzez jej dywersyfikację i wprowadzenie na rynek bezglutenowych przekąsek o właściwościach prozdrowotnych, wzbogaconych w β-glukan, łuskę gryki, surowce warzywne oraz nasiona oleiste. Projekt będzie realizowany poprzez przeprowadzenie prac dostosowawcze w istniejącym budynku, które umożliwią posadowienie nowego ciągu technologicznego i wdrożenie innowacyjnej technologii wytwarzania bezglutenowych przekąsek. Projekt dofinansowany w ramach Poddziałania 3.2.2 Programu Operacyjnego Inteligentny Rozwój 2014-2020, Kredyt na innowacje technologiczne.

Wartość projektu – 16 522,823,66 PLN
Wkład Funduszu Europejskiego – 5 738 319,52 PLN
Okres realizacji projektu: 01.07.2018 r. – 30.09.2023 r.

Wdrożenie wyników własnych prac badawczo-rozwojowych w zakresie produkcji prozdrowotnego bezglutenowego pieczywa
płaskiego w postaci Tortilli bezglutenowej z łuską gryki.”,  POIR.03.02.01-02-0011/18 

Założenia projektu: Przedmiotem projektu jest wdrożenie wyników prac badawczo-rozwojowych prowadzonych samodzielnie przez nas, jak i na

nasze zlecenie w zakresie opracowania składu, jak i technologii produkcji prozdrowotnego bezglutenowego pieczywa płaskiego. Przedsięwzięcie zakłada zatem komercjalizację autorskich rozwiązań B+R (czyli takich, do których posiadamy wyłączne prawa) poprzez wprowadzenie na rynek objętych zgłoszeniem patentowym: bezglutenowej tortilli zawierającej łuskę gryki oraz bezglutenowej tortilli grillowanej zawierającej łuskę gryki. Zakres rzeczowy projektu obejmuje nabycie nowych środków trwałych pozwalających na uruchomienie produkcji 2 typoszeregów ww. znacząco ulepszonych produktów.
Inwestycja obejmie zakupy inwestycyjne składające się na kompleksową instalację wytwórczą pozwalającą na osiągnięcie  powyższych celów, a obejmującą: sekcję dozowania surowców, sekcję formowania kulek (cząstek ciasta) i wypieku, system chłodzenia technologicznego oraz sekcję pakowania produktu.

Projekt dofinansowany w ramach  Programu Operacyjnego Inteligentny Rozwój, oś priorytetowa 3 Wsparcie innowacji w przedsiębiorstwach działanie 3.2 Wsparcie wdrożeń wyników prac B+R

Wartość projektu – 21 114 180,00 PLN
Wkład Funduszu Europejskiego – 6 008 100,00 PLN

Okres realizacji projektu: 10.10.2018r. – 31.05.2020r.

Wdrożenie technologii wytwarzania termostabilnego nadzienia o zmiennej lepkości.”,  POIR.03.02.02-00-1414/18

Założenia projektu: Projekt stanowiący dotyczy inwestycji związanej z dywersyfikacją produkcji zakładu, poprzez wprowadzenie produktów uprzednio nieprodukowanych w zakładzie. W wyniku realizacji Projektu Spółka zamierza wprowadzić do swojej oferty uprzednio nieprodukowane wyroby w postaci
termostabilnego nadzienia o zmiennej lepkości. W wyniku realizacji Projektu  W celu uruchomienia produkcji oraz wdrożenia innowacyjnego produktu na rynek, konieczne jest podjęcie działań inwestycyjnych obejmujących nabycie materiałów i robót budowlanych oraz nabycie środków trwałych wchodzących w skład linii produkcyjnej zaprojektowanej w wyniku prac B+R. Realizacja zadania polega na dostosowaniu hali do potrzeb uruchomienia nowej produkcji oraz zakupie środków trwałych w celu uruchomienia procesu technologicznego.

Projekt dofinansowany w ramach Poddziałania 3.2.2 Programu Operacyjnego Inteligentny Rozwój 2014-2020, Kredyt na innowacje technologiczne.

Wartość projektu – 5 675 460,03 PLN
Wkład Funduszu Europejskiego – 1 971 995,37 PLN
Okres realizacji projektu: 31.08.2018 – 31.12.2021r.

„Wdrożenie do oferty firmy DIJO BAKING Sp. z o.o. wyników własnych prac badawczo – rozwojowych w zakresie produkcji gamy grillowanych tortilli warzywno-owocowych”,  POIR.03.02.01-00-0004/19

Założenia projektu: Przedmiotem projektu jest wdrożenie wyników prac badawczo-rozwojowych prowadzonych samodzielnie przez przedsiębiorstwo DIJO BAKING Sp.z o.o. w zakresie produkcji gamy tortilli o unikalnym składzie i właściwościach. Przedsięwzięcie zakłada komercjalizację autorskich rozwiązań B+R w zakresie technologii grillowania tortilli objętej zgłoszeniem patentowym oraz wprowadzenie do oferty gamy grillowanego pieczywa płaskiego o zwiększonej średnicy, produkowanego w oparciu o opracowaną technologię, w tym:
• tortilli warzywnej bezglutenowej grillowanej,
• tortilli owocowej grillowanej. Projekt będzie realizowany poprzez przeprowadzenie prac dostosowawcze w istniejącym budynku, które umożliwią posadowienie nowego ciągu technologicznego i wdrożenie innowacyjnej technologii wytwarzania tortilli.

Projekt dofinansowany w ramach  Programu Operacyjnego Inteligentny Rozwój, oś priorytetowa 3 Wsparcie innowacji w przedsiębiorstwach działanie 3.2 Wsparcie wdrożeń wyników prac B+R

Wartość projektu – 72 616 740,00 PLN
Wkład Funduszu Europejskiego – 20 663 300,00 PLN

Okres realizacji projektu: 01.07.2019 r. – 31.12.2023 r.

Wdrożenie Planu Rozwoju Eksportu dla firmy Horeca

aktualnosci-ue

Horeca Service sp. z o.o. otrzymała dofinansowanie na realizację 2 etapu działania 6.1 Programu Operacyjnego Innowacyjna Gospodarka 2007 – 2013. Projekt jest współfinansowany przez UNIĘ EUROPEJSKĄ ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego. Łączny budżet projektu wynosi 393 500,00 PLN, a jego dofinansowanie ze środków UE wynosi 196 750,00 PLN w tym 167 237,50 z budżetu Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego.

Okres realizacji projektu: 2011-04-01 do 2013-03-31

Horeca Service sp. z o.o. otrzymała dofinansowanie na realizację 2 etapu działania 6.1 Programu Operacyjnego Innowacyjna Gospodarka 2007 – 2013.

aktualnosci-ue

Projekt jest współfinansowany przez UNIĘ EUROPEJSKĄ ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego. Łączny budżet projektu wynosi 393 500,00 PLN, a jego dofinansowanie ze środków UE wynosi 196 750,00 PLN w tym 167 237,50 z budżetu Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego

Termin realizacji projektu: 01-10-2011 – 31-03-2014

DOTACJE NA INNOWACJE

unijne_parp_

„Innowacyjne technologie i produkty podstawą rozwoju firmy DIJO BAKING”

Projekty niewspółfinansowany przez Unię Europejską z Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego

Tortilla Grillowana – nowy produkt oraz technologia produkcji zdrowej żywności jako realizacja RSI WD

Pieczywo płaskie oparte na WYNALAZKU – nowy produkt oraz technologia produkcji zdrowej żywności jako realizacja RSI WD

Sos przyprawowy typu dressing oparty na wynalazku – nowy produkt oraz technologia produkcji zdrowej żywności

DOTACJE NA INNOWACJE

unijne_parp_

„Innowacyjne technologie i produkty podstawą rozwoju firmy DIJO BAKING”

Projekty współfinansowane przez Unię Europejską z Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego
Wprowadzenie na rynek nowego, innowacyjnego produktu w postaci bezglutenowych listków preclowych

Wdrożenie Planu Rozwoju Exportu firmy DIJO SWEET Horeca Service Sp. z o.o. S.K.

Zapytanie ofertowe 6_1_1 targi PIR

 Zapytanie ofertowe 6_1_2 targi SIAL

 ZAPYTANIE OFERTOWE 6_1_3 targi ISM

ZAPYTANIE OFERTOWE 6_1_4 targi ProdExpo

ZAPYTANIE OFERTOWE 6_1_5 targi PLMA

ZAPYTANIE OFERTOWE 6_1_6 targi_INTERNOGRA

ZAPYTANIE OFERTOWE 6_1_7 targi PIR

ZAPYTANIE OFERTOWE 6_1_8 targi ANUGA

ZAPYTANIE OFERTOWE nr DB/BG/2016/01

Komunikat do zapytania ofertowego nr DB/BG/2016/01

Wdrożenie nowej linii produktów wypiekanych i wysmażanych z dodatkiem oleju rzepakowego opartych na wynikach badań działu B+R

Wdrożenie nowej linii produktów wypiekanych i wysmażanych z dodatkiem oleju rzepakowego opartych na wynikach badań działu B+R

 ZAPYTANIE OFERTOWE nr 1

ZAPYTANIE OFERTOWE nr DB/BR/2016/1

 ZAPYTANIE OFERTOWE nr 2

Komunikat do zapytania ofertowego nr DB/BG/2016/02

ZAPYTANIE OFERTOWE nr 3

ZAŁĄCZNIK DO ZAPYTANIA OFERTOWEGO nr 3

ZAPYTANIE OFERTOWE nr 4

ZAŁĄCZNIK DO ZAPYTANIA OFERTOWEGO nr 4

ZAPYTANIE OFERTOWE nr 5

INFORMACJA O ANULOWANIU ZAPYTANIA NR DB/BR/2016/3

Informujemy, iż w związku z przedłużającym się procesem oceny wniosku o dofinansowanie projektu pt. „Wdrożenie nowej linii produktów wypiekanych i wysmażanych z dodatkiem oleju rzepakowego opartych na wynikach badań działu B+R” zapytanie ofertowe zostaje anulowane. Za zaistniałą sytuację przepraszamy.

Zapytanie ofertowe nr poir. 03.02.02-00-0155/16-01

ZAPYTANIE OFERTOWE NR POIR.03.02.02-00-0155/16 – 01 z dnia 24.06.2016

DOSTAWA I MONTAŻ LINII TECHNOLOGICZNEJ PRODUKCJI PROZDROWOTNEGO PIECZYWA PŁASKIEGO WZBOGACONEGO W Β-GLUKAN I OLEJ RZEPAKOWY

Komunikat do POIR. 03.02.02-00-0155 16

Informacje o wyniku postępowania o udzielenie zamówienia na:
Dostawę i montaż linii technologicznej produkcji prozdrowotnego pieczywa płaskiego wzbogaconego w β-glukan i olej rzepakowy.

ZAPYTANIE OFERTOWE NR POIR.03.02.02-00-0155/16 – 01 z dnia 27.07.2016

Zapraszamy do złożenia oferty w odpowiedzi na zapytanie ofertowe na:
DOSTAWĘ I MONTAŻ LINII TECHNOLOGICZNEJ PRODUKCJI PROZDROWOTNEGO PIECZYWA PŁASKIEGO WZBOGACONEGO W Β-GLUKAN I OLEJ RZEPAKOWY

ZAPYTANIE OFERTOWE NR POIR.03.02.02.-00-0155/16 -02 z dnia 03.09.2016

Zapraszamy do złożenia oferty w odpowiedzi na zapytanie ofertowe na:
DOSTAWĘ I MONTAŻ SEKCJI PRZYGOTOWANIA CIASTA – MIESZAREK Z SYSTEMEM TRANSPORTU CIASTA DO LINII  PRODUKCYJNEJ

UWAGA Wydłużono termin składania ofert, informacja poniżej:

ZAPYTANIE OFERTOWE NR POIR.03.02.02.-00-0155/16 -03 z dnia 03.09.2016

Zapraszamy do złożenia oferty w odpowiedzi na zapytanie ofertowe na:
DOSTAWĘ I MONTAŻ SEKCJI PAKOWANIA PRODUKTU– MASZYNA PAKUJĄCA W ATMOSFERZE OCHRONNEJ TYPU VACCUM

UWAGA Wydłużono termin składania ofert, informacja poniżej:

ZAPYTANIE OFERTOWE NR POIR.03.02.02.-00-0155/16 -04 z dnia 03.09.2016

Zapraszamy do złożenia oferty w odpowiedzi na zapytanie ofertowe na:
DOSTAWĘ I MONTAŻ SEKCJI PAKOWANIA PRODUKTU– MASZYNA PAKUJĄCA W ATMOSFERZE OCHRONNEJ TYPU FLOWPACK

UWAGA Wydłużono termin składania ofert, informacja poniżej:

POIR 03 02 02-00-0155 16 – komunikat 1

Informacje o wyniku postępowania o udzielenie zamówienia na:
Dostawę i montaż linii technologicznej produkcji prozdrowotnego pieczywa płaskiego wzbogaconego w β-glukan i olej rzepakowy

POIR 03 02 02-00-0155 16 – komunikat mieszarki

Informacje o wyniku postępowania o udzielenie zamówienia na:
Dostawę i montaż sekcji przygotowania ciasta – mieszarki z systemem transportu ciasta do linii produkcyjnej

POIR 03 02 02-00-0155 16 – komunikat flowpack

Informacje o wyniku postępowania o udzielenie zamówienia na:
Dostawę i montaż sekcji pakowania produktu – maszyny pakującej w atmosferze ochronnej typu flowpack

POIR 03 02 02-00-0155 16 – komunikat vacum

Informacje o wyniku postępowania o udzielenie zamówienia na:

Dostawę i montaż sekcji pakowania produktu – maszyny pakującej w atmosferze ochronnej typu vaccum

ZAPYTANIE OFERTOWE NR POIR.03.02.02.-00-0155/16 -05 z dnia 14.11.2016

Zaprasza do złożenia oferty w odpowiedzi na zapytanie ofertowe na:

DOSTAWĘ I MONTAŻ SEKCJI PAKOWANIA PRODUKTU – MASZYNA PAKUJĄCA W ATMOSFERZE OCHRONNEJ TYPU VACCUM

ZAPYTANIE OFERTOWE NR POIR.03.02.02-00-0155/16-06 – z dnia 16.11.2016

Zaprasza do złożenia oferty w odpowiedzi na zapytanie ofertowe na:

DOSTAWĘ I MONTAŻ SEKCJI DOZOWANIA SUROWCOW – SILOSY, UKŁAD DOZOWANIA SUROWCÓW SYPKICH, UKŁAD DOZOWANIA WODY I GLICERYNY.

ZAPYTANIE OFERTOWE NR POIR.03.02.02-00-0155/16-07 – z dnia 16.11.2016

Zaprasza do złożenia oferty w odpowiedzi na zapytanie ofertowe na:

DOSTAWĘ I MONTAŻ SEKCJI DOZOWANIA SUROWCOW – ZBIORNIK Z UKŁADEM DOZOWANIA OLEJU.

POIR 03 02 02-00-0155 16 – komunikat vacum 2

Wdrożenie własnej technologii produkcji prozdrowotnego pieczywa płaskiego wzbogaconego w β-glukan i olej rzepakowy

Informacje o wyniku postępowania o udzielenie zamówienia na:
Dostawę i montaż sekcji pakowania produktu – maszyny pakującej w atmosferze ochronnej typu vaccum.

KOMUNIKAT z dnia 28.12.2016 r. do ZAPYTANIE OFERTOWE NR POIR. 03.02.02-00-0155/16-06 – z dnia 16.11.2016

Zapraszamy do złożenia oferty w odpowiedzi na zapytanie ofertowe na:
DOSTAWĘ I MONTAŻ SEKCJI DOZOWANIA SUROWCÓW – SILOSY, UKŁAD DOZOWANIA SUROWCÓW SYPKICH, UKŁAD DOZOWANIA WODY I GLICERYNY.

KOMUNIKAT z dnia 28.12.2016r. do ZAPYTANIE OFERTOWE NR POIR. 03.02.02-00-0155/16-07 – z dnia 16.11.2016

Zapraszamy do złożenia oferty w odpowiedzi na zapytanie ofertowe na:
DOSTAWĘ I MONTAŻ SEKCJI DOZOWANIA SUROWCOW – ZBIORNIK Z UKŁADEM DOZOWANIA OLEJU.

KOMUNIKAT z dnia 12.01.2017 do ZAPYTANIA OFERTOWEGO NR. POIR. 03.02.02.00-0155/16-07- z dnia 16.11.2016

Informacja o wyniku postępowania o udzielenie zamówienia na:
DOSTAWĘ I MONTAŻ SEKCJI DOZOWANIA SUROWCÓW – ZBIORNIK Z UKŁADEM DOZOWANIA OLEJU.

Wdrożenie nowej linii produktów wypiekanych z dodatkiem oleju rzepakowego”

Projekt współfinansowany przez Unię Europejską z Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego.
zaprasza do złożenia oferty w odpowiedzi na zapytanie ofertowe na:
URZĄDZENIE DO BADANIA WŁAŚCIWOŚCI CHEMICZNYCH MĄKI

Komunikat: urządzenie do badanie właściwości chem. mąki.

Dotyczy projektu pn.: „Wdrożenie nowej linii produktów wypiekanych z dodatkiem oleju rzepakowego opartych na wynikach badań działu B+R”

Wdrożenie własnej technologii produkcji prozdrowotnego pieczywa płaskiego wzbogaconego w β-glukan i olej rzepakowy.

Informacje o wyniku postępowania o udzielenie zamówienia na: Dostawę i montaż systemu chłodzenia technologicznego

ZAPYTANIE OFERTOWE NR POIR.03.02.02-00-0155/16-08 – z dnia 20.02.2017

Zaprasza do złożenia oferty w odpowiedzi na zapytanie ofertowe na: DOSTAWĘ I MONTAŻ SYSTEMU CHŁODZENIA TECHNOLOGICZNEGO.

Komunikat dotyczy projektu pn.: „Wdrożenie własnej technologii produkcji prozdrowotnego pieczywa płaskiego wzbogaconego w β-glukan i olej rzepakowy” planowanego do realizacji ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach Poddziałania 3.2.2 Programu Operacyjnego Inteligentny Rozwój 2014-2020.

ZAPYTANIE OFERTOWE NR POIR.03.02.02-00-0155/16-08 – z dnia 13.03.2017

Zapraszamy do złożenia oferty w odpowiedzi na zapytanie ofertowe na: DOSTAWĘ I MONTAŻ SYSTEMU CHŁODZENIA TECHNOLOGICZNEGO.


Wdrożenie nowej technologii produkcji  bezglutenowego pieczywa płaskiego”

Projekty współfinansowane przez Unię Europejską w ramach poddziałania 3.2.2. Programu Operacyjnego Inteligentny Rozwój 2014-2020.


Projekt pn. „Wdrożenie innowacyjnego produktu i nowatorskiej technologii produkcji nadzienia termostabilnego o smaku czekoladowym o zmiennej lepkości w firmie Dijo Sweet Sp. z o.o.”

 

Realizowany ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Dolnośląskiego 2014-2020

„Wdrożenie innowacyjnego produktu i nowatorskiej technologii produkcji nadzienia termostabilnego o smaku czekoladowym o zmiennej lepkości w firmie Dijo Sweet Sp. z o.o.”

 

Zapytanie ofertowe nr 1
Na zakup wraz z dostawą i uruchomieniem sekcji formowania kulek i wypieku w ramach projektu:
„Wdrożenie nowej technologii produkcji bezglutenowego pieczywa płaskiego”

Wdrożenie innowacyjnego produktu i nowatorskiej technologii produkcji nadzienia termostabilnego o smaku czekoladowym o zmiennej lepkości w firmie Dijo Sweet Sp. z o.o.

Wdrożenie innowacyjnego produktu i nowatorskiej technologii produkcji nadzienia termostabilnego  o smaku czekoladowym o zmiennej lepkości w firmie Dijo Sweet Sp. z o.o.

Rozstrzygnięciu przetargu
Wdrożenie innowacyjnego produktu i nowatorskiej technologii produkcji nadzienia termostabilnego  o smaku czekoladowym o zmiennej lepkości w firmie Dijo Sweet Sp. z o.o.

Dijo Baking Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością realizuje projekt dofinansowany z Funduszy Europejskich „Wdrożenie własnej technologii prozdrowotnego pieczywa płaskiego wzbogaconego w β-glukan i olej rzepakowy”

W związku z zakończonym postępowaniem przetargowym w ramach projektu pn.: „Wdrożenie wyników własnych prac badawczo-rozwojowych w zakresie produkcji prozdrowotnego bezglutenowego pieczywa płaskiego w postaci Tortilli bezglutenowej z łuską gryki. planowanego do realizacji ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach Poddziałania 3.2.1 Programu Operacyjnego Inteligentny Rozwój 2014-2020, udostępniamy Państwu ogłoszenie o wyborze oferty na ELEMENT SEKCJI PAKOWANIA PRODUKTU – MASZYNA PAKUJĄCA W PRZEPŁYWIE (1 SZT.). Strony biorące udział w postępowaniu mogą zapoznać się z dokumentacją dotyczącą rozstrzygnięcia postępowania dostępną w siedzibie Zamawiającego.

ZAPYTANIE OFERTOWE nr 1
NA ZAKUP WRAZ Z DOSTAWĄ I URUCHOMIENIEM APARATURY BADAWCZEJ DO BADAŃ FUNKCJONALNYCH PRODUKTÓW DLA PROJEKTU

ZAPYTANIE OFERTOWE nr 11
NA ZAKUP WRAZ Z DOSTAWĄ I URUCHOMIENIEM APARATURY BADAWCZEJ DO BADAŃ FUNKCJONALNYCH PRODUKTÓW DLA PROJEKTU

PROTOKÓŁ z postępowania o udziale w zamówieniu

PROTOKÓŁ do zapytania ofertowego numer 11

Wdrożenie własnej technologii produkcji prozdrowotnego pieczywa płaskiego wzbogaconego w β-glukan i olej rzepakowy

Projekt jest współfinansowany przez Unię Europejską ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach działania Program Operacyjny Inteligentny Rozwój 2014-2020. Łączny budżet projektu wynosi 17 143 000,00 PLN, a jego dofinansowanie ze środków UE wynosi 6 000 000,00 PLN.

Okres realizacji projektu: 01.03.2016r – 30.04.2018r

Data: 27.03.2019

Informacja o wybranym wykonawcy w postępowaniu nr 3/TC/2018
NA ZAKUP WRAZ Z DOSTAWĄ I URUCHOMIENIEM:
Elementów LINII PRZYGOTOWANIA PRZEKĄSKI KUKURYDZIANEJ i elementów UKŁADU DYSTRYBUCJI I DOZOWANIA PRODUKTU.

„Wdrożenie technologii wytwarzania bezglutenowych przekąsek wzbogaconych dodatkami o właściwościach prozdrowotnych.”

Program Operacyjny Inteligentny Rozwój 2014-2020 (PO IR)
Oś priorytetowa III: Wsparcie innowacji w przedsiębiorstwach
Działanie 3.2: Wsparcie wdrożeń wyników prac B+R
Poddziałanie 3.2.2: Kredyt na innowacje technologiczne

 1. Dane Zamawiającego:
  DIJO BAKING Sp. z o.o.
  Zabrodzie 28, 52-351 Wrocław, Polska
  NIP: 9131002458
 2. Informacja o wybranym Wykonawcy:
  Nazwa i adres: Heat and Control B.V Pascallaan 36, NL-8218 NJ Lelystad, The Netherlands
  Data wpłynięcia oferty: 23 grudnia 2018,
  Cena netto: 3 400 000 USD (trzy miliony czterysta tysięcy USD).

Data: 09.07.2019

Informacja o wybranym wykonawcy w postępowaniu nr 6/TC/2019
NA ZAKUP WRAZ Z DOSTAWĄ I URUCHOMIENIEM:
ZESTAWU MASZYN DOZUJĄCYCH Z WAGĄ WIELOGŁOWICOWĄ.

„Wdrożenie technologii wytwarzania bezglutenowych przekąsek wzbogaconych dodatkami o właściwościach prozdrowotnych.”

Program Operacyjny Inteligentny Rozwój 2014-2020 (PO IR)
Oś priorytetowa III: Wsparcie innowacji w przedsiębiorstwach
Działanie 3.2: Wsparcie wdrożeń wyników prac B+R
Poddziałanie 3.2.2: Kredyt na innowacje technologiczne

 1. Dane Zamawiającego:
  DIJO BAKING Sp. z o.o.
  Zabrodzie 28, 52-351 Wrocław, Polska
  NIP: 9131002458
 2. Informacja o wybranym Wykonawcy:
  Nazwa i adres: Fenix Systems Sp. z o.o., ul. Długa 40, 05-530 Góra Kalwaria,
  Data wpłynięcia oferty: 13 czerwiec 2019,
  Cena netto: 330 000 EUR (trzysta trzydzieści tysięcy euro).

Dijo Baking spółka z ograniczoną odpowiedzialnością realizuje projekt dofinansowany z Funduszy Europejskich
„Wdrożenie technologii wytwarzania bezglutenowych przekąsek wzbogaconych dodatkami o właściwościach prozdrowotnych”

Celem projektu jest wdrożenie innowacyjnej w skali międzynarodowej technologii produkcji bezglutenowych przekąsek o właściwościach prozdrowotnych, wzbogaconych w β-glukan, łuskę gryki, surowce warzywne oraz nasiona oleiste.

Zabrodzie, 31/10/2020 r.
DIJO HOLDING S.A. z siedzibą w Zabrodziu
Zabrodzie 28, 52-351 Wrocław, KRS: 0000738305, REGON: 021900693, NIP: 8961530795
reprezentowana przez pełnomocnika – Kinga Świercz
Akcjonariusze spółki DIJO HOLDING S.A. z siedzibą w Zabrodziu

 

DRUGIE WEZWANIE DO ZŁOŻENIA DOKUMENTÓW AKCJI W SPÓŁCE

Działając w imieniu spółki DIJO HOLDING S.A. z siedzibą w Zabrodziu (Zabrodzie 28, 52-351 Wrocław, KRS: 0000738305, REGON: 021900693, NIP: 8961530795, dalej jako: Spółka), na podstawie przepisu art. 16 ust. 1 i 2 ustawy z dnia 30 sierpnia 2019 r. o zmianie ustawy – Kodeks spółek handlowych oraz niektórych innych ustaw (Dz.U. 2019 poz. 1798, z późn. zm.), wzywam Akcjonariuszy Spółki do złożenia w siedzibie Spółki posiadanych przez nich dokumentów akcji w Spółce.
Informuję, że powyższa czynność wynika z wprowadzonego do kodeksu spółek handlowych prawnego obowiązku dematerializacji akcji. Zgodnie ze zmianami moc obowiązujących dokumentów akcji wydanych przez Spółkę wygasa z mocy prawa z dniem 1 marca 2021 r. Od tego momentu papierowe formy akcji zostaną zastąpione zapisem elektronicznym w rejestrze akcjonariuszy prowadzonym przez podmiot, o którym mowa w art. 3281 § 2 Kodeksu spółek handlowych w brzmieniu określonym ustawą nowelizującą.
Wskazuję ponadto, że złożenie dokumentów akcji w Spółce odbędzie się za pisemnym pokwitowaniem wydanym akcjonariuszowi.

W imieniu Spółki – pełnomocnik:
Kinga Świercz