POLITYKA PRYWATNOŚCI

Niniejsza Polityka Prywatności informuje o sposobach ochrony danych osobowych osób korzystających ze strony internetowej (dalej jako: „Użytkownicy”), znajdującej się pod adresem elektronicznym https://www.dijo.pl/ (dalej jako: „Strona Internetowa” lub „Serwis”), a także o wykorzystaniu plików Cookies w Serwisie.

Spis treści

 1. Administrator danych osobowych
 2. Zakres zbierania danych osobowych
 3. Cel i podstawa prawna przetwarzania danych osobowych
 4. Dobrowolność podania danych
 5. Zabezpieczenia oraz ochrona danych osobowych
 6. Prawa użytkownika
 7. Dostęp osób trzecich
 8. Okres przetwarzania danych osobowych
 9. Prawa własności intelektualnej
 10. Rekrutacja
 11. Pliki Cookies
 12. Wyłączenie odpowiedzialności
 13. Kontakt
 14. Zmiany polityki prywatności

1. ADMINISTRATOR DANYCH OSOBOWYCH

Administratorem danych osobowych Użytkowników pozyskanych za pośrednictwem Strony Internetowej jest:
Dijo Baking Sp. z o.o. z siedzibą w Zabrodziu, Zabrodzie 28, 52-351 Kąty Wrocławskie, zarejestrowaną w Sadzie Rejonowym dla Wrocławia – Fabrycznej we Wrocławiu,
IX Wydział Gospodarczy Rejestrowy Krajowego Rejestru Sadowego pod nr KRS 0000650758, NIP: 9131002458 a także w zakresie w jakim użytkownik nawiązuje kontakt odpowiednio z każdym z podmiotów współpracujących z Dijo Baking sp. z o.o.  tj.

Dijo Sweet Sp. z o.o. z siedzibą w Zabrodziu, Zabrodzie 28, 52-351 Kąty Wrocławskie, zarejestrowaną w Sadzie Rejonowym dla Wrocławia – Fabrycznej we Wrocławiu, IX Wydział Gospodarczy Rejestrowy Krajowego Rejestru Sadowego pod nr KRS 0000650002, NIP 8961475961

Dijo Investment sp. z o.o. sp. kom z siedzibą w Zabrodziu, Zabrodzie 28, 52-351 Kąty Wrocławskie, zarejestrowaną w Sadzie Rejonowym dla Wrocławia – Fabrycznej we Wrocławiu, IX Wydział Gospodarczy Rejestrowy Krajowego Rejestru Sadowego pod nr KRS 0000667591, NIP 8961557535

Horeca Service z siedzibą w Zabrodziu, Zabrodzie 28, 52-351 Kąty Wrocławskie, zarejestrowaną w Sadzie Rejonowym dla Wrocławia – Fabrycznej we Wrocławiu, IX Wydział Gospodarczy Rejestrowy Krajowego Rejestru Sadowego pod nr KRS 0000224081, NIP 8961379795

Dijo Holding Sp. z o.o. z siedzibą w Zabrodziu, Zabrodzie 28, 52-351 Kąty Wrocławskie, zarejestrowaną w Sadzie Rejonowym dla Wrocławia – Fabrycznej we Wrocławiu, IX Wydział Gospodarczy Rejestrowy Krajowego Rejestru Sadowego pod nr KRS 0000423425, NIP 8961530795.

2. ZAKRES ZBIERANIA DANYCH OSOBOWYCH

 • Kontaktując się za pomocą Serwisu, poczty e-mail, itp. Użytkownik może zostać poproszony o udostępnienie swoich danych osobowych, takich jak imię, nazwisko, telefon, adres e-mail, itp. Dodatkowo, przy korzystaniu ze Strony zapisywane są takie informacje o Użytkowniku jak: adres IP, data i godzina dostępu, nazwa i wersja wyszukiwarki, nazwa systemu operacyjnego, adres URL, podstrony, z których korzysta Użytkownik, wielkość transmisji danych, pliki Cookies, a także dane demograficzne, wiek, płeć, język, lokalizacja, dane geograficzne (dalej jako: „Dane Osobowe”).
 • Administrator:
 1. zapewnia przejrzystość przetwarzania Danych Osobowych;
 2. informuje o przetwarzaniu danych w momencie ich zbierania, w szczególności o celu i podstawie prawnej przetwarzania Danych Osobowych, chyba że na podstawie odrębnych przepisów nie jest do tego zobowiązany;
 3. dba o to, by dane dotyczące korzystania ze Strony Internetowej, w szczególności takie jak: numer IP, dane dotyczące ruchów Użytkownika na Stronie Internetowej, a także dane w ramach procesu rekrutacyjnego, o którym mowa w rozdziale 10 Polityki Prywatności, były zbierane tylko w zakresie niezbędnym do wskazanego celu.

3. CEL I PODSTAWA PRAWNA PRZETWARZANIA DANYCH

 • Wszelkie Dane Osobowe podane przez Użytkownika będą przetwarzane wyłącznie w celu dla jakiego zostały podane, chyba że Użytkownik wyrazi odrębną zgodę na przetwarzanie jego Danych Osobowych w innych celach.
 • Dane w zakresie imienia i nazwiska, telefonu, adresu e-mail (jeżeli zostaną podane przy kontakcie) będą przetwarzane jedynie w celu nawiązania kontaktu, udzielenia odpowiedzi na pytania, w ramach czynności podejmowanych przed zawarciem umowy (art. 6 ust. 1 lit. b) Rozporządzenia ogólnego o ochronie danych – dalej: RODO)
 • Dane dotyczące korzystania ze Strony Internetowej, m.in. takie jak adres IP, czy dane dotyczące ruchów na Stronie są przetwarzane w celu optymalizacji działania Serwisu, ułatwienia korzystania z Serwisu przez Użytkowników, eliminacji błędów w działaniu Strony Internetowej, itp., będą mogły być także wykorzystane w przypadku postępowania związanego z nielegalnym wykorzystaniem Strony Internetowej, jako uzasadniony interes administratora danych (art. 6 ust. 1 lit. f) RODO).

4.  DOBROWOLNOŚĆ PODANIA DANYCH

Podanie Danych Osobowych jest dobrowolne, natomiast konieczne dla korzystania ze Strony Internetowej.

5. ZABEZPIECZENIA ORAZ OCHRONA DANYCH OSOBOWYCH

Administrator oświadcza, że przetwarza Dane Osobowe Użytkowników zgodnie przepisami Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (dalej jako: „RODO”) oraz że stosuje środki techniczne i organizacyjne zapewniające ochronę przetwarzanych Danych Osobowych odpowiednią do zagrożeń oraz kategorii danych objętych ochroną, a w szczególności zabezpiecza Dane Osobowe Użytkowników przed udostępnieniem ich osobom nieupoważnionym, utratą czy uszkodzeniem.

6. PRAWA UŻYTKOWNIKA

 • W zakresie przewidzianym przepisami prawa Użytkownikowi przysługuje prawo do żądania dostępu do jego Danych Osobowych, ich sprostowania, usunięcia lub ograniczenia przetwarzania, a także prawo do wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania oraz prawo do przenoszenia danych.
 • Użytkownikowi przysługuje również prawo do cofnięcia każdej udzielonej zgody, przy czym cofnięcie zgody nie ma wpływu na zgodność z prawem przetwarzania, którego dokonano na podstawie zgody przed jej cofnięciem.
 • W zakresie przewidzianym prawem Użytkownikowi przysługuje również prawo do wniesienia skargi do właściwego organu nadzorczego, tj. Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych.
 • Wszelkich zmian w zakresie swoich Danych Osobowych Użytkownik może dokonać poprzez przesłanie właściwego oświadczenia woli na adres Administratora [email protected]. Pod tym samym adresem lub innym wskazanym na stronie dijo.pl  Użytkownik może kontaktować się w sprawie realizacji przysługujących mu praw związanych z przetwarzaniem jego danych osobowych.

7. DOSTĘP OSÓB TRZECICH

 • Do Danych Osobowych zbieranych przez Administratora mają bezpośredni dostęp jedynie upoważnieni pracownicy lub współpracownicy Administratora oraz uprawnione osoby zajmujące się obsługą Serwisu, którym zostały udzielone stosowne upoważnienia.
 • Dane Osobowe Użytkowników mogą być udostępniane podmiotom uprawnionym do ich otrzymania na mocy obowiązujących przepisów prawa, a w szczególności właściwym organom wymiaru sprawiedliwości.
 • Odbiorcami danych mogą być podmioty obsługujące Stronę Internetową Administratora, podmioty doradztwa personalnego, a także inne podmioty, którym Administrator może zlecić wykonywanie czynności w związku z przetwarzaniem danych osobowych kandydatów. W przypadku kontaktu nawiązywanego za pośrednictwem portalu Facebook, odbiorcą danych jest także Facebook Ireland Ltd.; za pośrednictwem portalu LinkedIn, odbiorcą danych jest LinkedIn Ireland Unlimited, za pośrednictwem portalu Instagram, odbiorcą danych jest Facebook Ireland Ltd.
 • Dane osobowe mogą być przekazywane również do państw trzecich, tj. poza Europejski Obszar Gospodarczy. W takim przypadku przekazanie danych następuje w oparciu o odpowiednie zabezpieczenia zgodne z przepisami o ochronie danych osobowych.
 • W przypadku, gdy kontaktują się z nami Państwo za pośrednictwem naszych mediów społecznościowych, tj. za pośrednictwem Facebook, LinkedIn, Instagram podmiot ten staje się odrębnym administratorem Państwa danych osobowych i Państwa dane będą przetwarzane w oparciu o regulamin tego portalu. Będą mogły być w takim przypadku przetwarzane także poza obszarem Europejskiego Obszaru Gospodarczego. Niezależnie od tego, Administrator pozostaje administratorem Państwa danych osobowych. Dane takie jak np. imię i nazwisko, pseudonim, wizerunek, profil publiczny i in. przetwarzamy w celu odpowiedzi na otrzymywane od Państwa wiadomości, komentarze, w celu usprawnienia komunikacji i podtrzymania relacji, tj. jako realizację uzasadnionego interesu Administratora (art. 6 ust. 1 lit. f) RODO).

8. OKRES PRZETWARZANIA DANYCH OSOBOWYCH

 • Okres przetwarzania Danych Osobowych przez Administratora zależy od rodzaju świadczonej usługi i celu przetwarzania i wynosi nie dłużej niż przez okres 12 miesięcy, chyba że wcześniej zażąda Pan/Pani usunięcia swoich danych. Państwa dane osobowe będą mogły być także przetwarzane przez okres przedawnienia roszczeń związanych z przetwarzaniem danych osobowych w celach określonych powyżej.
 • W przypadku przetwarzania Danych Osobowych na podstawie prawnie uzasadnionego interesu Administratora – np. ze względów bezpieczeństwa, Dane Osobowe przetwarzane są przez okres umożliwiający realizację tego interesu, w szczególności przez okres przedawnienia roszczeń lub do czasu prawomocnego zakończenia postępowania sądowego.
 • Po upływie okresu przetwarzania, Dane Osobowe są nieodwracalnie usuwane lub zanonimizowane.
 • Aby uzyskać więcej informacji na temat poszczególnych okresów przechowywania Państwa Danych Osobowych, prosimy o kontakt pod adresem: [email protected]

9. PRAWA WŁASNOŚCI INTELEKTUALNEJ

 • Wszelkie treści zawarte w Serwisie, w tym zdjęcia, teksty oraz wszystkie elementy graficzne, są wyłączną własnością Administratora i nie mogą być bez wyraźnej pisemnej zgody Administratora w jakikolwiek sposób wykorzystywane, powielane czy przetwarzane.
 • Wszelkie naruszenia prawa własności będą karane. Jednocześnie Administrator jest uprawniony do dochodzenia na drodze cywilnoprawnej należnego odszkodowania za naruszenia prawa autorskiego.

10. REKRUTACJA

 • Niniejsza Polityka Prywatności informuje o sposobach ochrony Danych Osobowych podanych przez kandydatów do pracy (dalej jako: „Kandydaci do Pracy”) w załączonych dokumentach rekrutacyjnych, przetwarzanych przez Administratora.
 • Administratorem Danych Osobowych Kandydatów do Pracy, zawartych w dokumentach aplikacyjnych, przetwarzanych za pośrednictwem e-systemu, jest podmiot, który prowadzi dany proces rekrutacyjny, wskazany we właściwym ogłoszeniu o pracę, na które odpowiada Kandydat do Pracy.
 • Dane Osobowe zbierane są dla celów procesu rekrutacji. W przypadku wyrażenia na to zgody, dane będą przetwarzane również dla celów przyszłych rekrutacji.
 • Podanie Danych Osobowych niezbędnych do celów rekrutacji jest dobrowolne, ale niezbędne w celu złożenia aplikacji i rozpatrzenia jej – w zależności od zakresu wyrażonej zgody – w toku aktualnej lub przyszłych rekrutacji. Brak zgody na udział w obecnej/ przyszłych rekrutacjach uniemożliwi rozpatrzenie Państwa kandydatury lub uwzględnienie Państwa aplikacji w przyszłych rekrutacjach.
 • Przetwarzanie Danych Osobowych w zakresie imion i nazwiska, imion rodziców, daty urodzenia, miejsca zamieszkania (adresu do korespondencji), wykształcenia i przebiegu dotychczasowego zatrudnienia odbywa się w oparciu o przepisy Kodeksu pracy i ich podanie jest konieczne, aby mógł/a Pan/Pani wziąć udział w rekrutacji (art. 6 ust. 1 lit. c) RODO). Pozostałe dane będą przetwarzane na podstawie Państwa zgody (art. 6 ust. 1 lit. a) RODO), którą można odwołać w dowolnym momencie.
 • Przetwarzanie Danych Osobowych w celach dalszych procesów rekrutacyjnych odbywa się również na podstawie zgody (art. 6 ust. 1 lit. a) RODO), której wyrażenie jest dobrowolne.
 • Dane będą mogły być także przetwarzane niezależnie od wyrażonej zgody, w związku z dochodzeniem/obroną roszczeń jako prawnie uzasadniony interes Administratora (art. 6 ust. 1 lit. f) RODO).
 • Państwa Dane Osobowe będę przetwarzane do czasu zakończenia procesu rekrutacji lub w przypadku zgody również w przyszłych postępowaniach rekrutacyjnych, nie dłużej niż przez okres 36 miesięcy, chyba że wcześniej zażąda Pan/Pani usunięcia swoich danych. Państwa dane osobowe będą mogły być także przetwarzane przez okres przedawnienia roszczeń związanych z przetwarzaniem danych osobowych w celach określonych powyżej.
 • Odbiorcami danych mogą być podmioty obsługujące Stronę Internetową Administratora, podmioty doradztwa personalnego, a także inne podmioty, którym Administrator może zlecić wykonywanie czynności w związku z przetwarzaniem danych osobowych Kandydatów do Pracy.
 • Dane osobowe mogą być przekazywane również do państw trzecich, tj. poza Europejski Obszar Gospodarczy. W takim przypadku przekazanie danych następuje w oparciu o odpowiednie zabezpieczenia zgodne z przepisami o ochronie danych osobowych.
 • Informujemy, że w zakresie przewiedzianym prawem przysługuje Panu/Pani prawo do żądania dostępu do swoich Danych Osobowych, ich sprostowania, usunięcia lub ograniczenia przetwarzania, prawo do wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania, a także prawo do przenoszenia danych. Przysługuje Panu/Pani również prawo do cofnięcia każdej udzielonej zgody w dowolnym momencie, przy czym cofnięcie zgody nie ma wpływu na zgodność z prawem przetwarzania, którego dokonano na podstawie zgody przed jej cofnięciem. W wyżej wymienionych sprawach prosimy o kontakt na adres: [email protected]
 • W ramach procesu rekrutacji przysługuje Panu/Pani również prawo do wniesienia skargi do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych, gdy dane będą przetwarzane w sposób niezgodny z prawem.

11. PLIKI COOKIES

 • Cookies (pol. „Ciasteczka”) oznaczają dane informatyczne, w szczególności niewielkie pliki tekstowe, zapisywane i przechowywane na urządzeniach końcowych Użytkownika Strony Internetowej, za pośrednictwem których Użytkownicy korzystają z Serwisu. Cookies zwykle zawierają adres strony internetowej, z której pochodzą, czas przechowywania ich na urządzeniu końcowym oraz unikalny numer. Administrator zamieszcza pliki Cookies na urządzeniu końcowym Użytkownika Serwisu oraz uzyskuje dostęp do danych z tych plików.
 • Rozróżnia się:
 1. Cookies Administratora – oznacza Cookies zamieszczane przez Administratora, związane ze świadczeniem usług droga elektroniczną przez Administratora za pośrednictwem serwisów Administratora.
 2. Cookies Zewnętrzne – oznacza Cookies zamieszczane przez partnerów Administratora, za pośrednictwem Strony Internetowej.
  • W ramach Serwisu stosowane są dwa zasadnicze rodzaje plików Cookies:
 3. „stałe” (persistent Cookies) – przechowywane są w urządzeniu końcowym Użytkownika przez czas określony w parametrach plików Cookies lub do czasu ich usunięcia przez Użytkownika.
 4. „sesyjne” (session Cookies) – są plikami tymczasowymi przechowywanymi w urządzeniu końcowym Użytkownika do czasu wylogowania, opuszczenia Strony Internetowej lub wyłączenia przeglądarki internetowej.
  • Pliki Cookies wykorzystywane są w celu:
 1. dostosowania zawartości Serwisu do preferencji Użytkownika oraz optymalizacji Serwisu; w szczególności pliki Cookies umożliwiają rozpoznanie urządzenia Użytkownika Serwisu i odpowiednie dopasowanie ustawień Strony Internetowej do jego indywidualnych potrzeb;
 2. tworzenia statystyk, które pomagają sprawdzić sposób korzystania przez Użytkowników z Serwisu;
 3. utrzymania sesji Użytkownika Serwisu (po zalogowaniu), dzięki czemu Użytkownik nie musi na każdej podstronie Serwisu każdorazowo wpisywać loginu i hasła.
 • W ramach Serwisu stosowane są następujące rodzaje plików Cookies:
 1. „niezbędne” pliki Cookies, umożliwiające korzystanie z usług dostępnych w ramach Serwisu, np. pliki Cookies wykorzystywane do uwierzytelniania usług w ramach Serwisu;
 2. pliki Cookies służące do zapewnienia bezpieczeństwa, np. w celu wykrywania nadużyć w zakresie uwierzytelniania w ramach Serwisu;
 3. „wydajnościowe” pliki Cookies, umożliwiające zbieranie informacji o sposobie korzystania ze stron internetowych Serwisu;
 4. „funkcjonalne” pliki Cookies, umożliwiające „zapamiętanie” wybranych przez Użytkownika ustawień i personalizację interfejsu Użytkownika, np. w zakresie wybranego języka lub regionu, z którego pochodzi Użytkownik, rozmiaru czcionki, wyglądu strony internetowej itp.;
 5. „reklamowe” pliki Cookies, umożliwiające dostarczanie Użytkownikom treści reklamowych dostosowanych do ich zainteresowań.
 • Przeglądarki internetowe zwykle domyślnie dopuszczają przechowywanie plików Cookies w urządzeniu końcowym Użytkownika. Użytkownicy Serwisu mogą jednak w każdym czasie zmienić ustawienia dotyczące plików Cookies, w szczególności zablokować automatyczną obsługę plików Cookies w ustawieniach przeglądarki internetowej albo wyświetlać komunikaty o ich każdorazowym zamieszczeniu w urządzeniu Użytkownika Serwisu.
 • Szczegółowe informacje o możliwości i sposobach obsługi plików Cookies dostępne są w ustawieniach przeglądarki internetowej. Więcej informacji, jak deaktywować pliki Cookies, znajduje się na stronach pomocy najpopularniejszych przeglądarek internetowych: Chrome, Firefox lub Internet Explorer.
 • Administrator Serwisu informuje, że zablokowanie lub ograniczenie stosowania plików Cookies może wpłynąć na niektóre funkcjonalności dostępne w Serwisie.
 • Pliki Cookies zamieszczane w urządzeniu końcowym Użytkownika i wykorzystywane mogą być również przez współpracujących z Administratorem reklamodawców oraz partnerów, np. Google Analytics.

12. WYŁĄCZENIE ODPOWIEDZIALNOŚCI

12.1.   Niniejsza Polityka Prywatności nie obejmuje informacji dotyczących usług, towarów lub Serwisów należących do innych podmiotów niż do Administratora, także w przypadku gdy informacje lub linki do innych stron zostały zamieszczone w Serwisie.

12.2.   Administrator nie odpowiada za działania lub zaniechania Użytkowników, skutkiem których Administrator przetwarza podane przez nich Dane Osobowe w sposób określony w niniejszej Polityce Prywatności.

13. AKCEPTACJA WARUNKÓW POLITYKI PRYWATNOŚCI

Korzystanie ze Strony Internetowej oznacza akceptację warunków i zasad przetwarzania danych osobowych przez Stronę Internetową, zgodnie z niniejszą Polityką prywatności. Korzystanie z Serwisu po wprowadzeniu zmian do niniejszej Polityki prywatności oznacza ich akceptację.

14. KONTAKT

W razie jakichkolwiek pytań lub sugestii dotyczących treści zamieszczanych w Serwisie lub też uwag natury technicznej co do samego funkcjonowania Serwisu, prosimy o kontakt: [email protected]

15. ZMIANY POLITYKI PRYWATNOŚCI

W przypadku zmiany obowiązującej Polityki Prywatności, odpowiednie modyfikacje powyższych zasad zostaną udostępnione w Serwisie. Zachęcamy do bieżącego zapoznawania się z treścią niniejszej Polityki prywatności w celu pozyskania aktualnych informacji na temat tego,  w jaki sposób zabezpieczamy przetwarzane przez nas dane osobowe.