KODEKS ETYCZNY

Wersja pdf rozbudowana  PL  |  EN

Dział I

Profil firmy

Jesteśmy firmą produkcyjną branży spożywczej, która na rynku istnieje od roku 1990. Produkujmy dekoracje cukiernicze, sosy do lodów i deserów, nadzienia cukiernicze i owocowe, owoce w żelu przekąski słone – paluszki, precle oraz tortille.

Nasza Misja:
PRODUKUJEMY Z PASJĄ
TORTILLA to nasza domena.
OPTYMIZM jest siłą naszego zespołu.
PARTNEREM jest nasz klient

Kierujemy się następującymi wartościami:

• ZESPÓŁ – cenimy naszych pracowników, dbamy, by rozwijali swój potencjał i osiągali sukcesy
• KLIENT – jesteśmy otwarci na potrzeby i pomysły Klientów, chcemy wyprzedzać ich oczekiwania
• JAKOŚĆ – nieustannie pracujemy na jakością , dążymy do perfekcji
• EFEKTYWNOŚĆ – utrzymujemy przewagi produkcyjno-kosztowe, one gwarantują nam dynamiczny rozwój
• OPTYMIZM – budujemy optymistyczne nastawienie do wszystkiego, co robimy i do siebie nawzajem
• KONSEKWENCJA – ambitnie i skutecznie dążymy do wytycznych celów
• ZAUFANIE – inwestujemy w relacje, dlatego zawsze dotrzymujemy danych obietnic

Dział II

Załoga Dijo

Ludzie są dla nas najważniejszą częścią naszej firmy, dlatego robimy wszystko, aby zapewnić im jak najlepsze warunki pracy.
Przestrzegamy obowiązujących przepisów prawa, w szczególności promujących uczciwą konkurencję, bezpieczeństwo produktów, prawa pracy, środowiska, prawa człowieka oraz bezpieczeństwa pracy.
Potępiamy wszelkie przejawy dyskryminacji ze względu na płeć, wiek, niepełnosprawność, rasę, religię, narodowość, przekonania polityczne, przynależność związkową, pochodzenie etniczne, wyznanie, orientację seksualną, z tego powodu wszystkim kandydatom do pracy zapewniamy równe traktowanie podczas procesu rekrutacji, a obecnych współpracowników i kontrahentów traktujemy w równy sposób.
Kierujemy się zasadą: „Za jednakową pracę pracownicy otrzymują jednakowe wynagrodzenie”.
Uczciwie wynagradzamy swoich pracowników – terminowo regulujemy nasze zobowiązania a załoga otrzymuje co najmniej płace minimalną gwarantowaną przepisami prawa. Także za pracę w godzinach nadliczbowych gwarantujemy wypłatę dodatkowego wynagrodzenie lub czas wolny.
Chcemy, aby wszyscy zatrudnieni w naszej firmie czuli, że ich prawa są w pełni przestrzegane. Dlatego respektujemy prawo do zrzeszania się i zgromadzeń pracowniczych.
Chcemy budować klimat wzajemnego zaufania oraz partnerskie relacje między kadrą zarządzającą, a pozostałymi pracownikami. Staramy się rozwijać komunikację. Wdrażamy systemy motywacyjne dające szansę rozwoju pracownikom na wszystkich szczeblach.

Dział III

Zdrowie i bezpieczeństwo

Bezpieczeństwo ponad wszystko!
Aby zmniejszyć zagrożenie stale monitorujemy zagrożenia występujące dla zdrowia pracowników oraz podejmujemy działania mające na celu zwiększenie ich bezpieczeństwa.
Dla wszystkich nowo zatrudnionych organizujemy szkolenia BHP odpowiednio do zajmowanego stanowiska, a dla personelu już zatrudnionego prowadzimy okresowe szkolenia BHP.
W celu ograniczenia zagrożenia pożarowego jak również ochrony zdrowia wprowadziliśmy bezwzględny zakaz palenia tytoniu oraz używania otwartego ognia na terenie całego zakładu. Wszystkie pomieszczenia wyposażone są w okresowo kontrolowane gaśnice. Dbamy o czystość i drożność dróg przeciwpożarowych.
Maszyny i urządzenia są bieżąco kontrolowane oraz przechodzą okresowe przeglądy techniczne, a pracownicy je obsługujący są przeszkoleni w zakresie ich obsługi oraz występujących zagrożeń.
Aby zmniejszyć zagrożenie ze strony materiałów niebezpiecznych oraz chemikaliów prowadzimy ich ciągłą ewidencję. Posiadamy karty charakterystyk materiałów niebezpiecznych zawierające opisy zagrożeń, które może wywołać dana substancja oraz ich podstawowych danych fizykochemicznych.
Aby zapewnić komfortowe warunki pracy dbamy o czystość i porządek wszystkich budynków i pomieszczeń oraz gwarantujemy nieograniczony dostęp do czystej wody pitnej oraz pomieszczeń socjalnych.

Dział IV

Etyka biznesowa

W naszej działalności bardzo ważne są dobre relacje z otoczeniem. Kierujemy się zasadami uczciwości oraz wzajemnego szacunku zarówno w stosunku do naszej załogi jak i otoczenia zewnętrznego. Informacje o stosunkach między naszą firmą a kontrahentami są poufne i nie są rozpowszechniane osobom trzecim.
Przestrzegamy zasady dotyczące uczciwej konkurencji. Szanujemy naszych konkurentów i nie podejmujemy działań, które miałyby na celu ich oczernienie lub zdyskredytowanie. Bezwzględnie przestrzegamy przepisów antymonopolowych i antykorupcyjnych.

Dział V

Środowisko naturalne

W obecnych czasach niezwykle ważny jest nacisk na zrównoważony rozwój. Dbanie o środowisko naturalne to również dbanie o przyszłość i jakość życia naszych dzieci.
Dążymy do tego, aby nasza działalność miała jak najmniejszy negatywny wpływ na środowisko. Stosujemy rozwiązania technologiczne przyjazne dla środowiska, a surowce i energię wykorzystujemy w sposób racjonalny.
Każdy pracownik jest rzecznikiem naszej firmy i swoją postawą powinien promować etyczne zachowania budujące naszą reputację zgodnie z zasadami niniejszego Kodeksu.

—————

Pełnomocnik Zarządu ds. Etyki