DLA AKCJONARIUSZY

Zabrodzie, 30/09/2020 r.
DIJO HOLDING S.A. z siedzibą w Zabrodziu
Zabrodzie 28, 52-351 Wrocław, KRS: 0000738305, REGON: 021900693, NIP: 8961530795
reprezentowana przez pełnomocnika – Kinga Świercz
Akcjonariusze spółki DIJO HOLDING S.A. z siedzibą w Zabrodziu

PIERWSZE WEZWANIE DO ZŁOŻENIA DOKUMENTÓW AKCJI W SPÓŁCE

Działając w imieniu spółki DIJO HOLDING S.A. z siedzibą w Zabrodziu (Zabrodzie 28, 52-351 Wrocław, KRS: 0000738305, REGON: 021900693, NIP: 8961530795, dalej jako: Spółka), na podstawie przepisu art. 16 ust. 1 i 2 ustawy z dnia 30 sierpnia 2019 r. o zmianie ustawy – Kodeks spółek handlowych oraz niektórych innych ustaw (Dz.U. 2019 poz. 1798, z późn. zm.), wzywam Akcjonariuszy Spółki do złożenia w siedzibie Spółki posiadanych przez nich dokumentów akcji w Spółce.
Informuję, że powyższa czynność wynika z wprowadzonego do kodeksu spółek handlowych prawnego obowiązku dematerializacji akcji. Zgodnie ze zmianami moc obowiązujących dokumentów akcji wydanych przez Spółkę wygasa z mocy prawa z dniem 1 marca 2021 r. Od tego momentu papierowe formy akcji zostaną zastąpione zapisem elektronicznym w rejestrze akcjonariuszy prowadzonym przez podmiot, o którym mowa w art. 3281 § 2 Kodeksu spółek handlowych w brzmieniu określonym ustawą nowelizującą.
Wskazuję ponadto, że złożenie dokumentów akcji w Spółce odbędzie się za pisemnym pokwitowaniem wydanym akcjonariuszowi.

W imieniu Spółki – pełnomocnik:
Kinga Świercz